ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 "พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"

      กิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558  "พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"

          โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ  "พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที" ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
3. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตั้งสมมติฐาน พิสูจน์คุณค่าผลงาน และออกแบบตารางเก็บข้อมูล
4. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงาน
กิจกรรมการอบรม “การเขียนโปรแกรมโดย Raspberry pi” สาหรับครู มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดย Raspberry pi
2. ให้ได้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานของสามเณร เพื่อให้ครูสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับสามเณรได้ต่อไป

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
1. สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนให้ทำโครงงาน 19 โครงงาน จำนวน 60 รูป จาก 14 โรงเรียน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงงาน จำนวน 14 คน


          โดยกิจกรรมการทำโครงงานและสร้างชิ้นงานได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และผู้ช่วยวิทยากร: คุณอัฐพันธ์ จันทร์อินทร์  คุณสุธีพร คายวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรม และมีครู นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการทำโครงงาน

          สำหรับห้องคุณครู ได้รับเกียรติจาก อ.จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คุณครูในการอบรมหัวข้อ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ raspberry pi (คอมพิวเตอร์จิ๋ว)ที่กำลังนิยมในปัจจุบัน
12250091 1071255576242249 734662463313746646 n 12274277 1071754022859071 4432843198999049585 n 12246653 1070420662992407 7893351726451158191 n
12241408 1071255536242253 3819208192546787700 n 11205069 1071753982859075 3086599799275490305 n 12235117 1070873289613811 7687190907036625358 n

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์:  คลิกที่นี่
       fanpage/facebook:  คลิกที่นี่
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนวพรรษ  คำไส หรือ คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81819 , 81814
       E-mail : info copy