โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์น้องสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์น้องสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ได้จริงในโรงเรียน

       โครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ภายในโรงเรียน จากกลุ่มสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดแพร่และน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้ "โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" ได้แก่ "โครงงานแบบจำลองระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติตามตารางเรียน" โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ "โครงงานโรงเพาะเห็ดด้วยระบบรดน้ำอัตโนมัติ" โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา และ "โครงงานกริ่งกังวานเสียงสวรรค์" โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จาก จ.น่าน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแสดงผลงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ภายในโรงเรียน ในงานมหกรรม "การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้" Thai Education 2014: Smart Education ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้ทักษะการเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
      โครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ฯ จากสามเณรทั้ง 3 กลุ่ม เป็นผลจากการนำเอาความรู้และทักษะการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการส่งเสริมจากการเรียนในห้องเรียนและการอบรมจากหน่วยงานภายนอก ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมทั้งวิทยากรจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งมีส่วนร่วมและทุ่มเทให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อให้ครูและสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้พัฒนาความรู้เรื่องในเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาโดย    
 

ข้อมูลเพิ่มเติม
  
       เว็บไซต์ : - 
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
     ติดต่อได้ที่ 
       ฝ่ายเลขานุการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 631-639 หรือที่เว็บไซต์ www.princess-it.org
       บทความโดยนายพงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด
       ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       E-mail : info copy