ค่ายอิคคิว 3 "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" และอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ

      ค่ายอิคคิว 3 "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" และอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ ณ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิว 3 "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" และอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา อ.เมือง จ.แพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง "พัฒนากระบวนการคิดผ่านการเรียน Programing" ตัวแทนจากสถาบันกวดวิชาวี บาย เดอะเบรน ผู้สนับสนุนทุนทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ได้มอบรางวัลให้กับสามเณรที่มีผลงานการทำโครงงานดีเด่น กิจกรรมดังกล่าวมีสามเณรและครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการฯ รวมจำนวน 47 รูป/คน จาก 15 โรงเรียน
   กิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 3 ดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากในปี 2556 ฝ่ายเลขานุการโครงการได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน สำหรับมอบให้นักเรียนในโครงการ ได้ใช้เป็นทุนในการทำโครงงานหรือนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ชุมชน ทั้งนี้ มีโครงงานจำนวน 14 เรื่อง จาก 10โรงเรียน ที่ได้รับทุนไปจัดซื้ออุปกรณ์มาสร้างจริงเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ดังนั้น ได้จัดค่ายอิคคิวซัง 3 “Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์” ขึ้นเพื่อให้สามเณรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลงานสิ่งประดิษฐ์ ต่อยอดการนำเสนอและเขียนข้อเสนอโครงงาน โดยได้รับความรู้จากท่านวิทยากร ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และ คุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ให้ความรู้แก่สามเณรตลอดสี่วันของการอบรม
   พร้อมกันนี้ ได้จัดอบรมครูคอมพิวเตอร์เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในปี ๒๕๕๖ โดยให้ความรู้เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับครู ร่วมวางแผนนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ เกิดโต และ อ.ธนโชค จันทร์สูง จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ด้วย
 ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : - โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม :  ค่ายอิคคิว 3 คลิกที่นี่
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814
       E-mail : info copy