รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุน ทำโครงงานของนักเรียน ในชนบท ประจำปี ๒๕๕๖

report-HRHIT-theBRAIN 
 
รายงานผลการดำเนินงาน “กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนในชนบท ประจำปี ๒๕๕๖” (สนับสนุนทุนโดยสถาบันกวดวิชา วีบาย เดอะเบรน)  
ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯประจำปี ๒๕๕๖ มีเนื้อหาประกอบด้วยสามส่วนดังนี้
        ส่วนที่ ๑                 การดำเนินกิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖
        ส่วนที่ ๒                 รายละเอียดโครงงานที่ได้รับการสนับสนุนทุน
        ส่วนที่ ๓                 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่