มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม

              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านวิชาการให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม  เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2558 อาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดค่ายวิชาการให้กับโรงเรียนครองคลุม 2 จัดหวัด จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

•    จังหวัดแพร่:  ได้จัดค่ายที่โรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา  โดยได้ให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบ LAN  ผ่านการดำเนินกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กับสามเณรในโรงเรียน
•    จังหวัดน่าน: ได้จัดค่ายที่โรงเรียน 4 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดบุญยืน โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม โดยมีเนื้อหาการอบรมการใช้ Google Application for Education และการพัฒนา App. บน Android ตลอดจนให้การสนับสนุนการทำงานของชุมนุมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงคอมพิเตอร์ และให้บริการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน

กิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์และนักศึกษาร่วมออกค่ายจำนวน  25  คน  มีครูและนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมร่วมออกค่ายจำนวน  129 รูป/คน  ซึ่งนอกจากโรงเรียนจะได้รับความช่วยเหลือแล้ว ยังส่งผลให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ รู้จักการเสียสละ การทำงานเป็นทีม และสามารถปรับตัวได้ทันกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์:  https://www.facebook.com/dhamma.it
       ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  คลิกที่นี่
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814
       E-mail : info copy