กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องพวงแสด
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
      สืบเนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีกำหนดจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

      ซึ่งฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้วางแผนเข้าร่วมจัดสัมมนาในงานมหกรรมดังกล่าว
หัวข้อ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน/25 โรงเรียน

      เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนเวทีการแสดงผลงานให้แก่ครู/นักเรียน จาก 2 โครงการฯ ได้แก่
1. โครงการเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ไอซีที) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวน 34 คน/9 โรงเรียน ได้แก่ คณะครูผู้จัดทำรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนภายใต้โครงการฯ จำนวน 14 คน /9  โรงเรียน และนักเรียนในโรงเรียนภายใต้โครงการฯ จำนวน 2 แห่ง คือ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และราชประชานุเคราะห์ 31 จ. เชียงใหม่ จำนวน 20 คน/2 โรงเรียน
2. โครงการเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนนักคิด (“KID”Kids) ได้แก่ โรงเรียนบริเวณภาคเหนือ จำนวน 40 คน/ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สบเมยวิทยาคม ขุนยวมวิทยาคม จ. แม่ฮ่องสอน และ ราชประชานุเคราะห์ 31 จ. เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : 
       ภาพกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คลิกที่นี่
       วีดิโอ : การประยุกต์ใช้ Social Networks เพื่อพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (พฤกษศาสตร์)  
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2
 
รูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการประยุกต์ใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ไอซีที) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่
 
การศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้เครื่องมือแห­่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ICT) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ วิชาการค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่
 
 
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณธัญญ์ณัช บุษบงค์
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000
       E-mail : info copy