ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำโครงงานวิจัยพืชสำหรับโรงเรียน”

      กิจกรรม “ค่ายวิทย์สร้างนักคิดวิจัยพืช” (ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารประกอบในพืชเบื้องต้น) ในวันที่ ๑๖ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-กุมารี ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network ขึ้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผ่านกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านพืช พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ Social Network ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกัน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืช
ดังนั้น เพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และโรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่สนใจ และมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ทางฝ่ายเลขานุการโครงการฯ กำหนด ได้รับความรู้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารประกอบในพืชเบื้องต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำโครงงานวิจัยทางด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Social Network ให้แก่ ครู และนักเรียน จำนวน ๘๐ คน (นักเรียน ๖๐ คน และครู ๒๐ คน จาก ๑๐ โรงเรียน)
ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จึงมีกำหนดจัดกิจกรรม “ค่ายวิทย์สร้างนักคิดวิจัยพืช” (ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารประกอบในพืชเบื้องต้น) ในวันที่ ๑๖ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : http://botanyschool.ning.com/
       ภาพกิจกรรม :  คลิกที่นี่
       วีดิโอ : 
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณธัญญ์ณัช บุษบงค์
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 81836
       E-mail : info copy