การประชุมเรื่อง โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556

       เมื่อวันที่ 29 – 30  เมษายน  2556  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดประชุมสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ที่เข้าร่วมเป็นศูนย์บริการในโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมเมโทร ซอยเพชรบุรี 15 กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงสถานศึกษาในสังกัด ที่เข้าร่วมเป็นศูนย์บริการฯ จำนวน 88 แห่ง สามารถให้บริการแก่หน่วยงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 205 แห่ง เป็นประจำทุกปี

      ด้านนายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กล่าวถึง ถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นตามพระราชดำริฯ

       ส่วนนายชาตรี ชัยลอม อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ และนายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมนำเสนอผลดำเนินงานของสถานศึกษาในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่หน่วยงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

       ในโอกาสนี้สอศ. ร่วมกับ ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และสถานศึกษาทั้ง 88 แห่ง ร่วมกันกำหนดทิศทางในการดำเนินการโครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : -
       ภาพกิจกรรม : -
       วีดิโอ : -
 
ติดต่อได้ที่ 
        คุณเยาวลักษณ์  คนคล่อง
        โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
        โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 639
        E-mail : info copy