ครูจากโรงเรียน ทสรช. นำเสนอผลงานในงาน วทร. ครั้งที่ 21

       เมื่อวันที่ 17 - 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ครูจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ได้นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) ในงาน "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน" (วทร.) ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา

       คณะครูจำนวน 4 ท่าน จากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ได้แก่ครูสิยาพัฐ กันทะเครือ จากโรงเรียนสมเมยวิทยาคม ครูจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ครูจันทร์ดี ดีฝั้น และครูปัณณิกา ไชยนวล จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) โดยนำเสนอผลงานด้วยวาจาและโปสเตอร์ในงาน "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน" (วทร.) ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากครูได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงในโรงเรียนพร้อมทั้งทำการวิจัยศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการอาทิ การเพิ่มสมรรถนะสำคัญ ผลสัมฤทธิ์หรือเจตคติของผู้เรียน เป็นต้น

ในงานนี้ยังมี ครูณัฏฐา เนาวเรศ และ ครูขนิษฐา เวชรังษี จากโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี ที่ได้จัดกิจกรรมออกบูทแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลินิกวิชาการในหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ"  ณ งาน วทร. อนึ่ง ครูที่ร่วมกิจกรรมนำเสนอและออกบูทในครั้งนี้เป็นครูโรงเรียนที่ทำงานร่วมกับโครงการ ทสรช. ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตาม และดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ :  -
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 632
       E-mail : info copy