การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนว ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม”

 
 
      การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนว ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม”
       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ส่งเสริม เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) ให้กับครูในโครงการ อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย โดยเฉพาะนักศึกษาครู เพื่อเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ในอนาคต  โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

       ในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมการประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนว ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ขึ้นเพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในหลากหลายสาระวิชา  โดยคาดหวังว่าจะสามารถรวบรวมผลงานเป็นตัวอย่างสำหรับเผยแพร่ในวงกว้างได้ต่อไป  กิจกรรมการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท และมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 57 เรื่อง (96 คน) ดังนี้
           ประเภทที่ 1:  ครูในโรงเรียนทั่วไป   มีผู้สนใจส่งผลงานจำนวน  20  เรื่อง (21 คน)
           ประเภทที่ 2:  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย   มีผู้สนใจส่งผลงานจำนวน  6  เรื่อง (6 คน)
           ประเภทที่ 3:  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย  มีผู้สนใจส่งผลงานจำนวน  31  เรื่อง (69 คน)

       และในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2558  ได้จัดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบคัดเลือกทั้งสามประเภทจำนวน 34 คน ได้นำเสนอผลงาน 29  เรื่อง โดยมีคณะกรรมการได้แก่ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่ปรึกษาโครงการฯ  ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ  ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คุณสติยา ลังการ์พินธุ์  ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  และคุณพิตตินันท์ คำสา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. มาร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลาย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ได้ต่อไป กิจกรรมการประกวดดังกล่าว ครู อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมงานจำนวน 87 คน

       มีผลงานเด่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ของทั้งสามประเภทรวม  16 เรื่อง ของครูจากโรงเรียน อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวม  22  คน  สามารถดูผลงานที่ได้รับรางวัลได้ที่ http://princess-it.org/pblcontest/?page_id=1371

       นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนา “หลากหลายความคิดเกี่ยวกับ PBL” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ PBL รวมถึงแนวทางปฏิบัติในมุมมองที่หลากหลาย และมีบริบทแตกต่างกัน โดยได้ได้รับเกียรติจากคุณสุรัตน์ แท่นประเสริฐกุล ผู้ช่วย ผอ.โรงเรียนทางเลือกดรุณสิกขาลัย    คุณสติยา ลังการพินธุ์ จัดการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด   ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย เพชรสุวรรณ ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการ มุมมอง พร้อมกรณีตัวอย่างและวิธีปฏิบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป กิจกรรมการเสวนาดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจ ร่วมฟังเสวนาจำนวน 97 คน

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
       เว็บไซต์ : http://princess-it.org/pblcontest/
       ภาพกิจกรรม :  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.442680139234835.1073741836.219521551550696&type=3
       วีดิโอ :
 

 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814
       E-mail : info copy