กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และไตร่ตรองการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอมสตรักชันนิสต์

       เมื่อวันที่ 7 – 9 เมษายน 2556 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ตามแนวทางคอนสตรักชันนิสต์ สู่การปฏิบัติของครูยุคใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี

     
       เมื่อวันที่ 7 – 9 เมษายน 2556 คณะวิทยากรโดย รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ดร.ศศิธร โสภารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.สุทธิดา จำรัส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และไตร่ตรองเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิสต์ และปรับกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ 2.0 สำหรับสร้างชิ้นงาน ให้แก่คณะครูจากโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี ประมาณ 40 คน
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ :  การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน Project-based Learning using ICT คลิกที่นี่ 
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี  คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 632
       E-mail : info copy