ตรวจเยี่ยมโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักชันนิสต์ สู่การปฏิบัติของครูยุคใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี

      เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักชันนิสต์สู่การปฏิบัติของครูยุคใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ครั้งที่ 1 (ภาคเรียน 1/2556) ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี 

      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีดำเนินงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผลการวิจัยประเด็นหนึ่ง พบว่า การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ เป็นปัจจัยความสำเร็จที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ 

ในปี 2555 คณะทำงานจึงได้จัดทำ “โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักชันนิสต์สู่การปฏิบัติของครูยุคใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ” เพื่อศึกษาเชิงลึกกับคณะครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตทั้งโรงเรียน (ประมาณ 40 คน) โดยคณะครูของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตได้รับการพัฒนาทางด้านการออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ และครูได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักชันนิสซึมให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ คณะทำงานจะได้ศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนของครูกลุ่มเป้าหมายที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงในโรงเรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2556 คณะทำงานฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักชันนิสต์สู่การปฏิบัติของครูยุคใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ครั้งที่ 1 (ภาคเรียน 1/2556) ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการจัดการเรียนรู้ของครู (Triangulation) สำหรับยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของครู สังเกตการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วย มีรายชื่อวิทยากรและคณะทำงานดังนี้

1. รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ

3. ดร.ศศิธร โสภารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

4. ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. นางสาวเสาวดี คล้ายโสมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : - 
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 632
       E-mail : info copy