การประกวดและนำเสนอเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

      การประกวดและนำเสนอเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

           เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรม การประกวดและนำเสนอเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้อง Auditorium อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิริธร โดยในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดคือ
1. ส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียน อาจารย์และนักศึกษาครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ได้มีการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในหลากหลายสาระวิชา
2. จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนว ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
3. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงผลงาน เพื่อรวบรวมเป็นตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และวีดิโอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สำหรับเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป
จากกิจกรรมการประกวดและนำเสนอเรื่องเล่าดิจิทัลได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผลงานดังนี้
1) รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ดร.กฤช สินธนะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4) ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5) ดร.ศศิธร โสภารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

          และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสานักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,คุณดวงแข บัวประโคน ผู้ผลิตรายการ และ โปรดิวเซอร์ รายการ คนกล้าฝัน รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภท รายการเด็กและเยาวชน 2556 ,ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ,ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ดร.ศศิธร โสภารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ,ดร.สุทธิดา จารัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรม และมีครู นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  จำนวน 90  ท่าน
DSC 1949 resize DSC 1950 resize DSC 1956 resize
DSC 1964 resize DSC 2051 DSC 1976 resize

DSC 2105 resize DSC 2107 resize DSC 2110


DSC 2106 resize DSC 1988 resize DSC 2182 resizeข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์:  คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม  คลิกที่นี่
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814
       E-mail : info copy