การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)"

      การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)" โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ ่
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)" โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์ ๑๗ ท่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๖ แห่งในโครงการฯ ณ ห้องฝึกอบรมและการเรียนรู้ ชั้น ๖ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันอังคารที่ ๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ , ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักชันนิสซึม โดยสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธีการใช้ไอซีทีและเทคโนโลยีเว็บ ๒.๐ จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการได้รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคตร่วมกัน

 ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : - 
       ภาพกิจกรรม :  - ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ คลิกที่นี่
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814
       E-mail : info copy