การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) สำหรับนักศึกษาครู

    การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) สำหรับนักศึกษาครู 


ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย โดยการสนับสนุนการดำเนินงานจาก บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) ให้กับนักศึกษาครูที่เตรียมออกฝึกสอนในโรงเรียนประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการออกแบบและจัดกิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม 2) ประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ครั้งที่ 2 และ 3) ประชุมหารือร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อหาแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ คาดหวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างน้อย 1-2 เรื่อง/คน พร้อมทั้งร่วมส่งผลงานเรื่องเล่าดิจิทัลเข้าประกวด เพื่อนำผลงานที่อยู่ในระดับดีมาเผยแพร่ในรูปแบบวีดิโอและเอกสารสิ่งพิมพ์ได้ต่อไป

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์  ได้แก่  รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ  และ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม  2,026 คน ประกอบด้วย นักศึกษา 1,998 คน และอาจารย์ 28 คน  ดังนี้
•    วันที่ 29 เมษายน 2558  ม.ราชภัฏพิบูลย์สงคราม จ.พิษณุโลก  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 390 คน
•    วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์     มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  888 คน
•    วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ม.ราชภัฏพระนคร จ.กรุงเทพฯ     มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 342 คน
•    วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558 ม.ราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี     มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 406 คน
 

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์ :  แฟนเพจ คลิก
       ภาพกิจกรรม
                  •    ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก  คลิก
                  •    ม.ราชภัฏอุตรดิถต์ จ.อุตรดิตถ์   คลิก
                  •    ม.ราชภัฏพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร  คลิก
                  •    ม.ราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  คลิก
       วีดิโอ :

 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814
       E-mail : info copy