วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   
  วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานรูปธรรมจากประสบการณ์ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในช่วง 19 ปีที่ผ่านมา เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตน­ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นี้