อบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation

 
     

      

        โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation ให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษมีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะในการสร้างสรรค์งานจากคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ

เว็บไซต์ : -
ภาพกิจกรรม:
วีดิโอ : -
อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้



 ติดต่อได้ที่ 
       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 81819
       E-mail : info copy


4   5 6 
 7  8