การจัดงานสัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2555

      เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 กรมการแพทย์ ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จัดให้มีงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรสาธารณสุขของศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระหว่างเครือข่ายร่วมกัน” ประจำปี พ.ศ. 2555 ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 60 คน จากโรงพยาบาลในโครงการ 18 แห่ง 

      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลเป็นโครงการหนึ่งในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กป่วยในโรงพยาบาล โดยเริ่มนำร่องที่โรงพยาบาล 4 แห่งคือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 เป็นที่น่ายินดีที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเห็นถึงประโยชน์ของโครงการ และมีความประสงค์จะสานต่อแนวพระราชดำริ โดยขยายผลในโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กป่วยอีกจำนวนมากได้รับประโยชน์ด้วย ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 แห่ง
      การสัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูประจำศูนย์การเรียนในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้ ปีนี้ทราบว่า ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับคณะทำงานของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้เตรียมกิจกรรมให้แก่คุณครูในหลายกิจกรรม ได้แก่
1. หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษาเด็กป่วยในโรงพยาบาล 3 กลุ่มคือ กลุ่มเด็กป่วยโรคทั่วไป, กลุ่มเด็กป่วยโรคเรื้อรัง, กลุ่มเด็กพิเศษ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ศูนย์การเรียนฯ  18 แห่ง ที่ช่วยเหลือเด็กป่วยด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบแนวทางที่จะช่วยเหลือเด็กป่วยได้ 
2. หัวข้อ “การนำไอทีมาประยุกต์ใช้ในศูนย์การเรียนฯ ในโรงพยาบาล” โดยฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 3 เรื่องคือ 1) การประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดการเรียนการสอน 2) สร้างสรรค์สื่อด้วยโปรแกรม Inkscape และ Moviemaker และ 3) สังคมออนไลน์ Facebook เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างศูนย์การเรียนฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ :  -
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเฉลิมขวัญ  รักษา
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 638
       E-mail : info copy