การอบรมครูโรงพยาบาลทั่วประเทศ 21-25 มิ.ย.57

การอบรมครูโรงพยาบาลทั่วประเทศ 21-25 มิ.ย.57
 ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและครูผู้สอนของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานในโครงการ และพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้สอนในโรงพยาบาลให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยได้อย่างเหมาะสม โดยจะมีครูผู้สอนจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมประมาณ 150 คน จาก 50 โรงพยาบาล (มีโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการฯ 26 แห่ง)
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : 
       ภาพกิจกรรม : การอบรมครูโรงพยาบาลทั่วประเทศ 21-25 มิ.ย.57 คลิกที่นี่
       วีดิโอ : 
  
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเฉลิมขวัญ รักษา
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000
       E-mail : info copy