การอบรม “ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 57

การอบรม “ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 57
   ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำเสนอผลดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระหว่างเครือข่ายร่วมกัน” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้รับองค์ความรู้ด้านโรคต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก โดยเฉพาะโรคที่ต้องดูแลรักษาเป็นระยะเวลายาวนาน การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของครูในการดูแลผู้ป่วยเด็ก นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้นำเสนอผลงาน รายงานกรณีศึกษา แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และฝึกทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปมีครูจากศูนย์การเรียนฯในโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน จาก 25 แห่ง

 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : 
       ภาพกิจกรรม : การอบรม “ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 57 คลิกที่นี่
       วีดิโอ : 
  
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเฉลิมขวัญ รักษา
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000
       E-mail : info copy