กิจกรรมตรวจเยี่ยมนิเทศงานศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลน้องใหม่ ปี 2556

       เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2556 คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล นำโดยแพทย์หญิงรัตโนทัย พลับรู้การ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลน้องใหม่ 4 แห่ง ที่เข้าร่วมกับโครงการฯ ในปี 2556 ประกอบด้วย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี, รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ, รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว และรพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

       สืบเนื่องจากกรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

       ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2556 คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล นำโดยแพทย์หญิงรัตโนทัย พลับรู้การ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากร สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับ ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลน้องใหม่ 4 แห่ง ที่เข้าร่วมกับโครงการฯ ในปี 2556 ประกอบด้วยศูนย์การเรียนฯ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี, รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ, รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว และรพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ทำให้ปัจจุบันมีศูนย์การเรียนฯ ในโครงการรวมทั้งสิ้น 22 แห่ง
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ :  -
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเฉลิมขวัญ  รักษา
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช    กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 638
       E-mail : info copy