งานสัมมนา“แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี 2556”ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

      เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมการแพทย์ โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้จัดงานสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี 2556” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ครูผู้สอนเด็กป่วย/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล จำนวน 66 คน จากโรงพยาบาล 22 แห่ง

       สืบเนื่องจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ สร้างความเพลิดเพลิน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กป่วยซึ่งจะขาดโอกาสทางการศึกษาเมื่อต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่อช่วยการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กป่วย

       ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคระหว่างโรงพยาบาล และอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้สอน โครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนได้ต่อไป ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกทักษะด้านไอซีทีไปใช้ในการสร้างชิ้นงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยได้อย่างเหมาะสม เกิดเวทีแสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงพยาบาล และนำประสบการณ์ที่ดีไปประยุกต์ใช้และพร้อมปรับแก้ไขการดำเนินงานในส่วนที่บกพร่องเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

       ในปีนี้ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับกรมการแพทย์ โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้จัดงานสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี 2556”  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ครูผู้สอนเด็กป่วย/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล จำนวน 66 คน จากโรงพยาบาล 22 แห่ง  กิจกรรมปีนี้ประกอบด้วย

• กิจกรรม พับกระดาษโอริงามิแสนสนุก : การพับกระดาษโอริงามิช่วยให้เด็กป่วยได้ฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือได้ สร้างความคิดที่เป็นระบบ พัฒนาความจำ ฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มพลังจินตนาการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังและประสิทธิภาพของสมาธิ โรงเรียนนำการพับกระดาษมาใช้ในการศึกษาระดับชั้นอนุบาล เพื่อเป็นตัวช่วยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนสมาธิด้วย

• กิจกรรม One Picture One Product : เป็นกิจกรรมที่ได้ลงมือทำ และสร้างความเพลิดเพลิน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แนวคิด One Picture One Product : เด็กสามารถสร้างชิ้นงาน ได้ด้วยการมองภาพ เพียงภาพเดียว การนำเสนอด้วย picture (ภาพ) เป็นวิธีการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพมาก และเหมาะสมกับการสื่อสารในยุค SociaMedia เพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารนั้นมีจำนวนมาก การสร้างสรรค์ภาพ เป็นวิธีที่ทำให้ข้อมูลเข้าใจง่าย เพราะมนุษย์ชอบ และจดจำภาพได้มากกว่าการอ่าน

• กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ศูนย์การเรียนฯ ผ่าน facebook เป็นเวทีแสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงพยาบาล เพื่อสื่อสารกันระหว่างครูในโครงการ ที่มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้รับรู้ข่าวสาร แลกเปลี่ยนกิจกรรม ผลงาน ความรู้และแสดงความคิดเห็นต่อกันได้

• กิจกรรมเรื่องเล่าทางสังคม (Social Stories) หนังสือเรื่องเล่าทางสังคมเป็นหนังสือที่ใช้สำหรับอ่านร่วมกันระหว่างผู้ดูแลเด็กออทิสติก ซึ่งอาจเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู พยาบาล หรือนักวิชาชีพ กับเด็กออทิสติก เพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก ให้รู้จักแสดงทักษะทางสังคมที่เหมาะสมหนังสือ Social Stories นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันราชานุกูล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขณะนี้เนคเทคร่วมกับสถาบันราชานุกูลได้จัดทำหนังสือ Social Stories จำนวน 14 เรื่อง ซึ่งเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย และฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ทำงานกับโรงพยาบาล ที่จะขยายผลการนำหนังสือ Social Stories ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

• เครื่องมือประชุมทางไกล (Conference) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แนะนำเครื่องมือประชุมทางไกล Conference ที่คาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างแพทย์ พยาบาล ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : ไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล คลิกที่นี่ 
       ภาพกิจกรรม :  สัมมนาประจำปี 2556 คลิกที่นี่
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเฉลิมขวัญ รักษา , คุณนวพรรษ คำไส
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 638 , 634
       E-mail : info copy