สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลประจำปี2558

สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลประจำปี 2558 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลระหว่างเครือข่ายร่วมกัน”
ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 13 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

  

ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดสัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลประจำปี 2558 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลระหว่างเครือข่ายร่วมกัน” ระหว่างวันที่ 3– 5  มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 13  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ให้ครูได้รับองค์ความรู้ด้านโรคต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก โดยเฉพาะโรคที่ต้องดูแลรักษาเป็นระยะเวลายาวนาน การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของครูในการดูแลผู้ป่วยเด็ก และฝึกทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป โดยผู้เข้าอบรมจะเป็นครูศูนย์การเรียนฯ โรงพยาบาลในโครงการ 29 แห่ง รวมมีครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน

 กิจกรรมในงานประกอบด้วย

  • การถ่ายทอดความรู้เรื่องโรค และลักษณะการติดเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรครูโดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E - book) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • การดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานศูนย์การเรียนฯ
  • มอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และระบบ  eDLTV แก่โรงพยาบาลเข้าใหม่ 3 แห่ง
  • บริษัทในเครือเอสทีซี สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง ให้แก่ ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล 10 แห่ง

    d5