เกี่ยวกับไอทีเพื่อคนพิการ

 

4


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระทัยที่จะช่วยพัฒนาคนพิการในประเทศไทยให้ยึดหลักการดำรงชีวิตอิสระ (Independent Living) ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กพิการให้ได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การสร้างความรู้ พัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของคนพิการ รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ได้พระราชทานกรณีศึกษาที่มีความพิการหลากหลายที่ทรงพบจากการเสด็จพระราชดำเนินในที่ต่างๆ ให้คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ช่วยคิดค้นต้นแบบเครื่องมือ หรือเทคนิคการจัดการเพื่อให้คนพิการสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งจัดการอบรมการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ให้กับคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลโครงการทุกปี

1


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ได้เริ่มดำเนินการที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิการร่างกายเป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และเป็นแบบอย่างของการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับคนพิการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง จากนั้นจึงขยายผลต่อไปยังโรงเรียนสำหรับคนพิการประเภทอื่นๆ รวมทั้งกรณีศึกษาพระราชทาน ดังมีโครงการย่อยที่ดำเนินการอยู่ดังนี้

1.  โครงการให้การช่วยเหลือกรณีศึกษาพระราชทาน ได้แก่ นางสาวตอยยีบะห์ สือแม  นายอับดุลเล๊าะ  บาราหาแม  นายธนศักดิ์ ณ เชียงใหม่  นายต่วนอัมรัน กูโซะ นายสุภวัฒน์ เสมอภาค เป็นต้น

p02  p03

2.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งได้ดำเนินการในโรงเรียนศรีสังวาลย์  โรงเรียนกาวิละอนุกูล ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ  โรงเรียนโสตศึกษา  และโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตาบอดเรียนสาขาวิทยาศาสตร์

p04  p05

3.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยพิการในโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

pic07  pic06