การอบรมการใช้ชุดอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile Education Kit) สำหรับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

 
      การอบรมการใช้ชุดอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile  Education Kit) สำหรับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

      สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (ทสพ.) ได้จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล จำนวน ๔๓ จังหวัด ๔๓ ศูนย์การเรียนๆ ละ ๑ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถนนพระราชที่ ๖ กรุงเทพมหานคร

      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (ทสพ.) ในโครงการไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ได้มีส่วนร่วมในการแนะนำให้ความรู้ในการติดตั้งและการใช้งานชุดอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile Education Kit) ในวันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลลากรได้พัฒนาและทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมทางด้านการเรียนการสอนของบุคลากรของแต่ละโรงพยาบาล


ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์ : -       
      ภาพกิจกรรม   https://www.facebook.com/ThaiPrincessIT/photos/?tab=album&album_id=962678810507639
       วีดิโอ : -
       อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ -

 ติดต่อได้ที่ 
       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 , 02-564-7000
       E-mail : info copy
 
4  6