กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ


ดูทั้งหมด >>

วีดีทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงอุทิศทั้งพระวรกายและพระสติปัญญาในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ มาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรชาวไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ