สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10

 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10

       วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ (i-CREATe 2016) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงค์เวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2016 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศาสตราจารย์ ดร.อัง ไว เต็ก (Dr. Wai Tech Ang) ที่ปรึกษาการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2016 และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารับเสด็จฯ

โดยในปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่นส์ ออกาไนเซอร์ จำกัด ร่วมกันจัด ๔ งานใหญ่เพื่อแสดงสุดยอดนวัตกรรม ยกระดับชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการไทยเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม ประกอบด้วย
• งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ (i-CREATe 2016)
• การแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ หุ่นยนต์เพื่อสังคม
• งานการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๘ หวังสร้างความเท่าเทียมและโอกาสทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ
• งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ โดยมีกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยพัฒนาและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมาใช้ในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและลดภาระการพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากแนวโน้มในอนาคต เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้จะมีความสำคัญและความต้องการมากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และระดับโลก ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้ร่วมมือกับ Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative Technologies (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe) เป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน และความพิเศษคือ เมื่อปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง ๑๓ องค์กร ๑๐ ประเทศ จัดตั้งภาคีวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย ภายใต้ MOU The CREATe Asia agreement เพื่อขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนา และการบริการด้านนี้ด้วยกัน และในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นประธานของภาคีดังกล่าวจึงเป็นผู้จัดงาน i-CREATe 2016 ซึ่งเป็นการจัดในนาม The CREATe Asia เป็นครั้งแรก

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ได้ร่วมจัดการแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ Robot Design Contest 2016 (RDC 2016) เพื่อเปิดโอกาสทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบหุ่นยนต์ ให้กับกลุ่มเยาวชนได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งในปีนี้มาในแนวคิดการจัดงาน หุ่นยนต์เพื่อสังคม (Robot for society)

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน i-CREATe 2016 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงปาฐกถา (Plenary Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย (Paper and Poster Session) การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Student Innovation Challenge World 2016: SIC World 2016) เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมในงานและพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกป

โดยในปีนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Student Innovation Challenge World 2016: SIC World 2016) ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) และประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) จากการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ ๑๑ ทีมจากประเทศไทยและผู้สมัครจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong) มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐสิงคโปร์ รวม ๒๙ ทีม


ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์ : -
       ภาพกิจกรรม :  https://www.facebook.com/ThaiPrincessIT/posts/962095237232663
       วีดิโอ : -
       อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่: https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&view=vwinf&type=show&information=1&value=aW50Q29kSW5mPTI2MDM5

 ติดต่อได้ที่ 
       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 , 02-564-7000
       E-mail : info copy