Princess IT

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย" ภายใต้โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย" ภายใต้โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ใน 3 ภูมิภาค

       เนื่องจากปัจจุบันพบว่าโรงเรียนในต่างจังหวัดมักเกิดอัคคีภัยขึ้น โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากระบบไฟฟ้าที่ชำรุด ไฟฟ้าลัดวงจร การใช้ไฟฟ้าเกินขนาด หรือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพ ซึ่งผลจากการเกิดอัคคีภัยดังกล่าวทำให้โรงเรียนเกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ตลอดจนส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนในโรงเรียน 

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ดำเนินงาน โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ มาร่วมดำเนินงาน ได้แก่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.),  คณะแม่บ้านและครอบครัว กฟภ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

       ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สามารถดำเนินการเรียนการสอน การป้องกัน ตรวจสอบรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบไฟฟ้า ทั้งในเชิงบริหารจัดการและการให้ความรู้เบื้องต้นแก่ครู/นักเรียน ในโรงเรียน คณะทำงานโครงการฯ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย" พร้อมทั้งมอบเครื่องตรวจหาแรงดันทางไฟฟ้าโดยไม่ต้องสัมผัสให้แก่โรงเรียน ตชด. เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 โดยจัดอบรมใน 3 ภูมิภาคคือ

• ครั้งที่ 1 : วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าอบรมคือ คณะครูที่เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยประจำโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เขตภาคเหนือ จำนวน 60 โรงเรียน

• ครั้งที่ 2 : วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2556 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธน จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าอบรมคือ คณะครูที่เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยประจำโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เขตภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 58 โรงเรียน

• ครั้งที่ 3 : วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2556 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมคือ คณะครูที่เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยประจำโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เขตภาคตะวันตก และภาคใต้ จำนวน 59 โรงเรียน
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : - 
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณธัญญ์ณัช บุษบงค์
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 633
       E-mail : info copy