ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าใน ร.ร.ตชด.

โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ว่า

“เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยเกิดขึ้นเพราะ ช่วงหนึ่งมีผู้ก่อการร้ายต่างๆ มาเผาโรงเรียน
แต่บางทีสงสัยว่าไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย เผากันเองหรือเปล่าสมัยก่อนโรงเรียนไม่มีเครื่องไฟฟ้ามาก
เดี๋ยวนี้ของใช้ในโรงเรียน สื่อการสอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าก็โอเวอร์โหลด แล้วก็รั่ว ไหม้โรงเรียน
ทาง สวทช. ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อบรมครูเรื่อง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.
ตอนนี้พยายามจะให้สัมพันธ์กับการฝึกอาชีพ คือ อาชีพช่างต่อไฟ ซึ่งสอนในหลายๆ แห่ง
เพราะว่าแต่ก่อนโรงเรียนที่อยู่ตามชายแดน มีเด็กจำนวนมากไม่มีสัญชาติ พอจบแล้วเรียนต่อสูงก็ไม่ได้
หรือถึงเรียนได้ ก็ไปทำงานไม่ได้ ก็ให้ฝึกอาชีพอย่างน้อยก็รับจ้างในงานที่ดีไม่ต้องไปทำงานทุจริตต่างๆ เช่น ค้ายาบ้า
ก็จะได้มีทางเลือกในการทำงานหนังสือเรียนมีเรื่องไฟฟ้า ทั้งระดับประถม มัธยม ก็ให้โยงกันให้หมด
คือโรงเรียนปลอดภัย การฝึกอาชีพ และบทเรียนวิทยาศาสตร์
กิจกรรมข้างต้นเป็นการเชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิทยาสตร์ทั้งนั้น เด็กจะเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม
บางอันก็โยงเข้ากับวิชาการที่มีในหนังสือ ถ้าลงมือเองก็จะจำได้ เวลาตอบข้อสอบก็น่าจะตอบได้ดีขึ้น”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีรับสั่งเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเป็นครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย จากนั้น สภากาชาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และดำเนินโครงการจัดอบรมความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนขึ้น โดยได้จัดอบรมให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 ครั้ง และเมื่อความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงชื่นชมการดำเนินงานดังกล่าว และต้องการให้ขยายผลการอบรมสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ด้วย เนื่องจากทรงทราบว่ามีโรงเรียน ตชด. ที่ถูกไฟไหม้  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงรับสนองพระราชดำริฯ โดย ได้แต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนขึ้น

คณะทำงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

logo 01
  • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
  • คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 


DSCN5689   DSCN5691

DSCN9540   p1120628