การดำเนินโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.

โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อปี พ.ศ.2553ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต (บำรุง 92) ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
  จ.เชียงใหม่ (ปัจจุบันโรงเรียนโอนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริว่า “ควรขยายผลการอบรมและมาตรการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ด้วย” สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงรับสนองพระราชดำริฯ โดย ได้แต่งตั้ง คณะทำงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนขึ้น 

 pic01     pic20
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียน ตชด.         ภาพพลิงไหม้ โรงเรียน ตชด. 33 รัปปาปอร์ตจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553
 
 

pic06

 

ปัญหาระบบไฟฟ้าเร่งด่วนที่พบในโรงเรียน ตชด. เช่น

 • สวิตซ์ เต้ารับ และแผงควบคุม อยู่ในสภาพเก่า ชำรุด
 • สายไฟชำรุดและพบปัญหาปลวกกัดกินสายไฟ
 • ระบบไฟฟ้าในอาคารรั่วหลายจุด มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
 • ระบบสายดินไม่มีมาตรฐาน ไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ
 
pic07  pic08
 
pic09

กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. ติดตามตรวจเยี่ยม :คณะทำงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เพื่อสำรวจระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
 2. ปฐมพยาบาลทางเทคนิค :การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ได้แก่ ติดตั้ง ปรับปรุง หลอดไฟ เต้ารับ แผงควบคุม ถังดับเพลิง และระบบสายดิน (งบประมาณสนับสนุนจาก PEA)
 3. ปรับปรุงให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น :คณะทำงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. เพื่อซ่อมบำรุงอาคารเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งอาคารแก่โรงเรียน ตชด. ที่มีภาวะเสี่ยง ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
 4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสภาพการใช้ไฟฟ้าทั้งอาคาร เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานยิ่งขึ้น(สนับสนุนงบประมาณจาก สหกรณ์ มจธ. และเครือข่ายความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่)

  pic11   pic10

  pic12   pic15


  pic21

  กิจกรรมด้านพัฒนาความรู้

  1. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าและความปลอดภัยบรรจุอยู่ในหลักสูตรโรงเรียน
  2. มอบสื่อการสอน เรื่อง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นให้แก่โรงเรียน โดย สสวท.
  3. อบรมการสอน เรื่อง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น ให้แก่โรงเรียนโดย สสวท.


   pic18
   pic19