การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

   

ข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
วันที่ 18 – 20 กันยายน 2558 ณ ห้อง Grand hall

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

          สืบเนื่องจาก ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการตรวจทานความเหมาะสมของเนื้อหาจากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ครูสามารถนำชุดกิจกรรมฯ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนให้เข้าใจถึงสาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ พายุ อุทกภัย ภัยแล้ง และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเผยแพร่ชุดกิจกรรมดังกล่าวไปยังโรงเรียนต่างๆ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยจึงได้เชิญหน่วยงานเครือข่ายจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดพิมพ์ และเผยแพร่ชุดกิจกรรมฯ ซึ่งเมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนการเผยแพร่ ชุดกิจกรรมฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายชุดกิจกรรมฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ชุดกิจกรรมฯ ดังต่อไปนี้

          ๑. มอบชุดกิจกรรมฯ จำนวน ๘,๐๐๐ ชุดกิจกรรมฯ ให้แก่ โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ประมาณ ๑,๐๐๐ โรงเรียน ทั่วประเทศไทย

1
          ๒.จัดทำสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนชุดกิจกรรมฯ สำหรับครู เพื่อเป็นแนวทางให้ครูนำชุดกิจกรรมฯ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แก่โรงเรียน ซึ่งสื่อดังกล่าวจะได้มอบให้แก่ คณะครูโรงเรียน ตชด. ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย

รูปภาพ 5 (1)
          ๓.ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ และที่ปรึกษา ได้นำเนื้อหาในชุดกิจกรรม ไปจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล โดยบูรณาการไปในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมทั้งถ่ายทอดสดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาด้วย

         S  2867286   รูปภาพ 2

          สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติสำหรับโรงเรียน ตชด. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และแนวทางการใช้ชุดกิจกรรมฯ ในการจัดการเรียนการสอนแก่คณะครู ตชด. จำนวน ๒๐๒ ท่าน จากโรงเรียน ตชด. และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน ตชด. จำนวน ๒๐๒ แห่ง โดยมีเนื้อหาในหาในประชุมเชิงปฏบัติการ อาทิ เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม เปลือกโลก และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก, แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด, สึนามิ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, น้ำท่วม, ดินถล่ม การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสัญญาณทางธรรมชาติเตือนภัยพิบัติ
โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานเครือข่ายมาให้ความรู้ ได้แก่
1. ดร. มนธิดา สีตะธนี
2. พลเรือตรี ถาวร เจริญดี ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
3. ดร.พล เชาว์ดำรงค์ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
4. คุณปรีชา สายทอง กรมทรัพยากรธรณี

   1512819 951862054871792 634585909773810159 n  12003897 951364774921520 335712547010314065 n  

 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
      facebook ค่าย เยาวชนป้องกันภัยเตือนทันใจด้วยไอซีที
     โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814