วีดิทัศน์พิธีเปิด งาน 60 พรรษา รัตนนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

   
  

      วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์"

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัมมนา และนิทรรศการ  "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์" ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ