การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2559

             
 

         อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา: วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2559 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในปีที่ผ่านมาของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งจะมีการพิจารณาแผนการดำเนินงานของปี 2559 รวม 17 โครงการ 

          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยรับโอนโครงการและกิจกรรม ที่แต่เดิมดำเนินการภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 มาดำเนินงานภายใต้มูลนิธิฯ นับแต่วันที่จัดตั้ง มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและโครงการพัฒนาอื่น ๆ, ส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์, และส่งเสริมการพัฒนา สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ


          ในการทำงานมีคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน คณะกรรมการฯ ดังกล่าวทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนที่กำหนด และมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ประสานงานในภาพรวมของโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิฯ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : http://www.tv5.co.th/
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 , 02-564-7000
       E-mail : info copy