วีดิทัศน์ รายการชุมชนคนชอบช่วย "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทัศน์" -