วีดิทัศน์ รายการข่าวข้นรับอรุน "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทัศน์"