การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2557

 
 
      การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 1/2557
     
      เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการในปี 2556 ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปี 2557

           อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา:  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการในปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๗  ทั้งในส่วนที่เป็นโครงการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกันเป็นจำนวนกว่า 30 โครงการ
           ก่อนการประชุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเข็มพระนามาภิไธย สธ. แก่ครูและบุคลากรที่ร่วมดำเนินงานโครงการและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 21 คน จาก 13 โรงเรียน/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
           โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 18 ปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ไอทีในการเพิ่มคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกษาและการเพิ่มโอกาสการทำงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถใช้ไอทีเพื่อช่วยแก้ปัญหาของตนเองได้ดีขึ้น ที่สำคัญคือสามารถใช้ประโยชน์จากไอทีในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้  ในการทำงานหาเลี้ยงชีพ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ หรือแม้ไม่ได้จบการศึกษาขั้นต่ำ เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีความสามารถตามพื้นฐานศักยภาพที่มีอยู่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ เด็กนักเรียนในชนบทห่างไกล ผู้พิการ เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล และผู้ต้องขัง

      ในการทำงานมีคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนด และมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ

ตัวอย่างของโครงการฯ ที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันมี อาทิ
•    โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ตามพระราชดำริฯ  ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบชุมนุม หรือจัดกิจกรรมเสริมภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับต่างๆ และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษที่ให้กับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสแก่กลุ่มนักเรียนด้อยโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย

•    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ  โดยในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กหรือผู้พิการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงให้คณะทำงาน พิจารณานำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปช่วยเหลือผู้พิการหลายคน หลายประเภท ในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยทำในรูปของกรณีศึกษา และทรงให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระเหมือนคนปกติมากที่สุด ปัจจุบันมีคนพิการที่เป็นกรณีศึกษาที่คณะกรรมการฯ ติดตามช่วยเหลือและติดตามประเมินผลการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมออยู่กว่า 10 คน ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากกรณีศึกษาเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการให้การช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้พิการรายอื่นๆ ตามกลไกของรัฐต่อไป

•    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริ 14 โรงเรียนภาคใต้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความรู้และทักษะในด้านไอที สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ในวิชาการต่างๆ ได้ แม้โรงเรียนจะขาดแคลนครูผู้สอน หรือมีครูที่ไม่ได้จบมาในสาขาที่สอนโดยตรง
•    โครงการพัฒนาครูภาษาไทยโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยร่วมมือกับศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ โดยใช้ระบบการเรียนทางไกล (e-Learning) และระบบการประชุมทางไกลหรือ Teleconference ในการติดตามผลการเรียนเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และแพร่
•    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและ เยาวชนในสถานพินิจ เพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  โดยจัดการเรียนการสอนความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ทั้งที่เป็นความรู้พื้นฐานในการใช้ไอที รวมทั้งความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากเยาวชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังอยู่ในวัยรุ่น เรียนรู้เทคโนโลยีได้ไว และบางกลุ่มอยู่ในสถานพินิจฯ เพียงระยะสั้น จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ต่อไปเมื่อพ้นโทษ

      นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ ซึ่งมีหลายโครงการย่อย โดยหลายโครงการเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากต่างประเทศ ในการพัฒนาเยาวชน/บุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ได้แก่ โครงการความร่วมมือไทย-เดซีเพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนา  โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น โครงการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS)  โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเหล่านี้คือเพื่อเปิดโอกาสและเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถ ในการเรียนรู้และดูดซับความรู้จากสถาบันและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อพัฒนาบุคคลเหล่านี้ให้เป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคตต่อไป
       นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าในอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนในชนบทห่างไกลหรือในถิ่นทุรกันดาน ได้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้โรงเรียนที่มีสาเหตุจากระบบไฟฟ้าไม่ได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม   และโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ สังกัดสำนักงานบริหารกิจการทางทะเล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสร่วมศึกษาวิจัยขั้วโลกกับนักวิจัยของจีน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเป็นโอกาสในการพัฒนางานวิจัยของไทยสู่นานาชาติได้อีกทางหนึ่ง

 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม
       เว็บไซต์ : คลิก
       ภาพกิจกรรม :  คลิกที่นี่
       วีดิโอ :
 

 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเยาวลักษณ์  คนคล่อง , คุณเรณุกา  อานับ
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81813
       E-mail : info copy