ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโล­ยี

   
ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโล­ยี วิทยากร ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย