Princess IT

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซลและพระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ต่อสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซลและพระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ต่อสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล เมื่อวันพุธที่ 24  กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล บ้านซ็อมโบร์ ตำบลซ็อมโบร์ อำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา       

        สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลแก่ประชาชนชาวกัมพูชา เพื่อให้เยาวชนของกัมพูชาได้รับโอกาสทางการศึกษาที่จะนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2548

วิทยาลัยกำปงเฌอเตียลไม่มีสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาเข้าถึง การจัดการเรียนการสอนและการพักอาศัยจำเป็นต้องมีการใช้ไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ หลายพื้นที่ การใช้พลังงานไฟฟ้าที่วิทยาลัยต้องใช้พลังงานจากเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซล (Diesel Generator) เมื่อพิจารณาจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอด ทำให้มีค่าใช้จ่ายของน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจึงทรงมีพระราชดำริให้หาวิธีบริหารพลังงานในวิทยาลัยอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

กรมราชองครักษ์ซึ่งรับผิดชอบดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียลร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงาน “โครงการติดตั้ง บริหารและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา”ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์ : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNROY5902270010008
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 , 02-564-7000
       E-mail : info copy