นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน การสอนวิชาชีพระยะสั้นผ่านระบบ eDLTV และการฝึกวิชาชีพ call center ในทัณฑสถาน วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี

 


        

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์ :
       ภาพกิจกรรม :
       วีดิโอ :                  

ติดต่อได้ที่  

       คุณสาวิตรี  ภิรมย์กิจ
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 81874
       E-mail : info copy