ประชุมโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่ 6 – 8 เมษายน 2559

 
 
    ประชุมโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่ 6 – 8 เมษายน 2559

          สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานร่วมกันไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๙

           ดังนั้นมีคณะเดินทางจากประเทศไทย เช่น สถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)และฝ่ายเลขานุการโครงการฯ (สวทช.) เพื่อไปจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมต่อไป สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุม พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน และห้องเรียนด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนหลัก ๖๗ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ดังนี้
• วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ประชุมวางแผน แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกันระหว่าง ไทย - ลาว และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียนด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ณ โรงเรียนหลัก ๖๗ สปป.ล
• วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ประชุม วางแผน แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในประเทศไทย ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย (กำหนดการตามเอกสารแนบ ๑)

 
  IMG 7420   IMG 7403

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์: 
       fanpage/facebook: 
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณธัญญ์ณัช บุษบงค์
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81819 , 81814
       E-mail : info copy