Princess IT

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องประชุม Lecture I อาคาร บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธณ (SSH) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

    

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท
วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ห้องประชุม Lecture I อาคาร บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธณ (SSH) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย          

กล้องจุลทรรศน์ ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนและ บุคคลทั่วไป โดยปกติกล้องจุลทรรศน์ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการศึกษาซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้จัด หาให้แก่นักเรียนแบ่งปันกันใช้ภายในโรงเรียน มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยที่สามารถจัดหากล้องจุลทรรศน์ไว้ใช้ในครัวเรือน ส่วนกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนั้นถึงแม้จะมีกำลังขยายสูงแต่ราคา สูงมากตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PTL) หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ เนคเทค สวทช. จึงได้ออกแบบ “เลนส์มิวอาย” ซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพให้กับกล้องที่ติดมากับอุปกรณ์พกพาอย่าง แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือในการบันทึกภาพของวัตถุขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสใช้เลนส์ผ่านสมาร์ทโฟนทดแทนกล้อง จุลทรรศน์ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ โดยเน้นไปที่การเปลี่ยนแท็บเล็ตให้เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพาโดย อาศัยนวัตกรรม “เลนส์มิวอาย ” และ “ฐานรองรับวัตถุแบบประกอบด้วยตัวเอง Do-It-Yourself (DIY)”(ชุดมิวอาย) และเมื่อนำมารวมเข้ากับคุณสมบัติอื่นของอุปกรณ์พกพาอย่างการเชื่อมต่อกับ เครือข่ายและความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมจะช่วยให้เกิดการ แบ่งปันข้อมูล เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน และการพัฒนาโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องได้ เปรียบเสมือนการสร้างห้องทดลองเคลื่อนที่  

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทจัดขึ้นเพื่อ ให้ความรู้ในการประยุกต์ใช้ชุดมิวอายในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อรากฐานกำลังพลทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศต่อไป  


ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์:  -
       ภาพกิจกรรม  -

       

ชมข่าวในพระราชสำนักได้ที่
 
 ติดต่อได้ที่ 
       ธัญญ์ณัช  บุษบงค์ 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81816
       E-mail : info copy