"โครงการวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์" พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4