กำหนดการจัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” และเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในรายการ Thailand Robofest Junior 2016 (2)

 


กำหนดการจัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”
และเข้ำร่วมกิจกรรมแข่งขันในรายการ Thailand Robofest Junior 2016
ดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยำมบรมราชกุมารี
วันที่ 17 – 19 มิถุนำยน 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
(สำหรับนักเรียน, สามเณร, นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยำลัยราชภัฏ)

 


Document-page-001