โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

     

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558
ณ ห้อง 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา


        สืบเนื่องด้วยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เชิญเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วม "โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ" ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาครู และครูในโรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้ไอซีทียกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต เพื่อก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21 นั้น ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์และการใช้ 3D Printer" ให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 26 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 30 คน โดยเชิญนายจิระศักดิ์ สุวรรณโณและรศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 


ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : 1. โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
                       2. แฟนเพจโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ 
       ภาพกิจกรรม :
       วีดิโอ : 
                

ติดต่อได้ที่  
       คุณนพพร  ม่วงระย้า
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 81836
       E-mail : info copy
 
                d1  d2 d3
 
                               p5