สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ และ นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเข้าเฝ้าฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และ นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

        ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ และนักศึกษาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ  โดยมีรายนามนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาดังนี้

1.นางสาวอุรสวดี อมรกิจบำรุง
2.นายภูริทัต นาคะนิเวศน์
3.นายมนตรี มีสีผ่อง
4.นางสาวอัจจิภรณ์ เดชบุญ

          สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University; SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานแด่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สำหรับไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมุ่งเน้น 3 สาขาวิชา ได้แก่  (1) Supercapacitors     (2) Graphene และ (3) Advanced additive manufacturing
(3-dimensional printing) จำนวนปีละไม่เกิน 5 ทุน เป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558
          สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายทุนจำนวน 5 ทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช-
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งทรงคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน
ซึ่งมหาวิทยาลัยตอบรับนักศึกษาทั้ง 4 คน  โดยมหาวิทยาลัยมีกำหนดการเปิดภาคการศึกษา
ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

 

                   181  182        

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์ : http://www.princess-it.org/project/s-t.html
        ภาพกิจกรรม :
        วีดิโอ :                  

ติดต่อได้ที่  
       คุณสาวิตรี  ภิรมย์กิจ
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 81874
         E-mail : info copy