การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 14:00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้ร่วมงานและสนับสนุนโครงการฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556