งานประชุมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 (NAC2013)

     วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมประจำปี 2556 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หัวข้อ "ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Towards AEC with Science and Technology)" กับทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
==== :: พระราชดำรัส :: งานประชุมวิชาการประจำปี 2556 สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556
ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2556 ของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หัวข้อ “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ที่จัดขึ้นในโอกาสนี้
การที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเรื่องที่กล่าวขวัญถึงกันอย่างแพร่หลาย แต่จะเตรียมตัวเตรียมการอย่างไรประเทศของเราจึงจะมีความพร้อม และก้าวเข้าสู่ประชาคมได้อย่างสง่าผ่าเผยมีศักดิ์ศรี เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดคำนึงถึงอย่างรอบคอบ เรื่องเร่งด่วนประการหนึ่ง คือการเสริมความเข้มแข็งของประเทศชาติในทุก ๆ ด้าน เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องวางแผนงานร่วมกัน การส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญประการหนึ่งในกระบวนการเตรียมความพร้อม ด้วยเหตุที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของประเทศเราในแทบทุกด้าน ยังผลให้ประเทศชาติเจริญพัฒนา มีความมั่นคง และสามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิในอนาคต
การประชุมที่จัดขึ้นครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้มีการระดมความคิด การร่วมปรึกษาหารือเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
บัดนี้ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2556 ของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หัวข้อ “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ขอให้การประชุมได้รับผลสมดังที่หวังไว้ทุกประการ และขอให้ทุก ๆ ท่านที่มาพร้อมกันในที่ประชุมนี้ ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จโดยทั่วกัน.