พระราชกรณียกิจ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย สวทช. สนองพระราชดำริ

 
 
princess-publication
 

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ทำงานตามพระราชดำริฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการพัฒนาที่ทรงดำเนินการ ในหลายโอกาสและ
หลายรูปแบบ หลายเรื่องเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการ และมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการ   คลิกที่นี่