Princess IT

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าหลัก 67 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

   
 
 
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าหลัก 67 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  • ขอบคุณวีดีทัศน์จาก : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 คลิก