หนังสือรวมปาฐกถาและพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 
 
00-1 cover
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้จัดพิมพ์หนังสือ “รวมปาฐกถาและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

หนังสือฉบับนี้ ได้รวบรวมปาฐกถาที่ทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านต่างๆ
และพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกเป็นด้านการศึกษา, ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาพรวม,
ด้านเยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และ
ด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม

อันจะเป็นข้อมูลและแหล่งเรียนรู้สำคัญให้ได้ทราบถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคม
เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสทั้งในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่ดีขึ้น สามารถเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

 
ฉบับทั้งเล่ม  1-150x150
พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  1-150x150  1-150x150
 
ปาฐกถาและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
การศึกษา
1.    แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า (วันที่ 23 กันยายน 2542)    1-150x150 
2.    อาชีวศึกษา (วันที่ 19 กันยายน 2557)     1-150x150
การพัฒนาภาพรวม
3.    พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 12 พฤษภาคม 2538) 1-150x150
4.    เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ (วันที่ 2 มิถุนายน 2538)  1-150x150
5.    เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ (วันที่ 30 มีนาคม 2542)   1-150x150
6.    Science, Technology and Development และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา (ฉบับแปลมาจากภาษาอังกฤษ) (วันที่ 23 สิงหาคม 2549)  1-150x150
การพัฒนาเยาวชนไทย
7.    เยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์ (วันที่ 21 กันยายน 2555)   1-150x150
8.    เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556)  1-150x150
9.    การสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (วันที่ 10 มีนาคม 2557)  1-150x150
การพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
10.    เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2539)   1-150x150
11.    โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและความเป็นอยู่ของเด็กไทยในชนบทและผู้ด้อยโอกาส (วันที่ 30 มีนาคม 2541)  1-150x150
12.    Towards a Full Participation of Persons With Disabilities in Thai Society: The Role of Assistive Technologies และสู่การมีส่วนร่วมของคนพิการอย่างสมบูรณ์ในสังคมไทย: บทบาทของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (ฉบับแปลมาจากภาษาอังกฤษ) (วันที่ 24 เมษายน 2550)  1-150x150
13.    ICT as a Tool To Harness Knowledge and Technology For Sustainable Development และ ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับแปลมาจากภาษาอังกฤษ) (วันที่ 24 เมษายน 2551)  1-150x150
14.    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคม  (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551)  1-150x150
การใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม
15.    เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม (วันที่ 19 สิงหาคม 2531)  1-150x150
16.    รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจังหวัดนราธิวาสจากข้อมูลดาวเทียม Landsat Thematic Mapper ซึ่งจำแนกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2531)   1-150x150
17.    รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2532 - 2535) 1-150x150